istitutkattoliku

Ghaqdiet ResidentiISTITUT TA' FORMAZZJONI PASTORALI

L-istitut ta' Formazzjoni Pastorali twaqqaf wara li matul is-Sinodu Djocesan inhasset il-htiega li tigi indirizzata wahda mill-isfidi principali tal-Knisja llum : it-thejjija tal-insara ghar-realtajiet socjali ta' zminijietna.

It-twaqqif u l-hidma ta' dan l-Istitut huwa sinjal ta' denn, il-Knisja f'Malta thoss il-htiega li tipprovdi mezzi ta' formazzjoni lil dawk il-gruppi u kategoriji fis-socjeta, li ghalkemm mhumiex direttament involuti fil-hidma pastorali, fl-istess hin ihossu l-bzonn li jiehdu aktar bis-serjeta il-messagg ta' Kristu u l-Knisja Tieghu fix-xoghol ordinarju u professjonali.

Direttur:
Rev. Dr Mark Sultana S.Th.L.,Ph.D

Membri:
Fr Martin Cilia MSSP
Rev. Dr Joe Galea Curmi S.Th.D
Dr Adrian Gellel D.Sc.Ed.
Ms Louise Laferla MA
Sr Marie Scicluna RCSJ

Segretarja tal-Bord:
Ms Carmen Mangion

Website: www.maltapfi.org
E mail: pfi@maltadiocese.org

Tel.: 21233304, 22039510, 22039513

IL-MOVIMENT TA' KANA

Il-Moviment ta' Kana jahdem bi shih sabiex immexxi l-quddiem il-valuri tal-Familja Nisranija, permezz ta' seminars, konferenzi, laqghat fl-iskejjel u centri parrokkjali. Minn zmien ghal zmien johrog ukoll pubblikazzjonijiet dwar hiliet mehtiega ghall-hajja, il-preparazzjoni ghaz-zwieg, ir-relazzjoni ta' bejn il-koppja u l-hajja tal-familja. Il-membri tal-Moviment ta' Kana huma aggornati regolarment permezz tall-E-noticeboard li tohrog mill-ufficcju centrali.

Il-Moviment ta' Kana huwa dejjem prezenti fuq il-mezzi tax-xandir kollha sabiex iwassal il-messagg tieghu favur il-gid tal-familja u jippromovi l-ghajnuna li joffri lill-koppji jew familji li jinsabu f'xi cirkustanzi iebsa.

Il-hidma tal-Moviment ta' kana hija maqsuma fi tliet oqsma. Dawn huma : Attivitajiet Edukattivi, Servizzi Terapewtici u Programmi ta' Tishih taz-Zwieg.

Website: www.canamovement.org

Ufficcju Centrali: It-Tieni Sular, l-Istitut Kattoliku, Triq San Publiju, Floriana FRN 1441
Tel: 2123 8060, 2123 8942, 2203 9300
Fax: 2125 0052
E mail: info@canamovement.org

Centri ta' Kana
Paola - Tel. 2182 8812
Rabat - Tel. 2145 5526
Gozo - Tel. 2155 6513

Direttur:
Rev Dr Joseph Mizzi

President:
Dr Anna Vella M.D.

Vici-President:
Ms Marthese Borg

Segretarja:
Ms Joanna Zammit Falzon M.A.

SEGRETARJAT GHALL-KATEKEZI

Is-Segretarjat ghall-Katekezi ghandu l-ghan li jizviluppa u jghin fit-tixrid tal-Bxara t-Tajba permezz tal-katekezi u t-taghlim tar-Religjon fl-iskejjel. Ghaldaqstant, is-Segretarjat ghall-Katekezi huwa responsabbli milli jistudja metodi godda u jipprepara programmi li jghinu fl-edukazzjoni ghall-fidi ghal kull eta'.

Kuntatti:
Dun Rene' Camilleri - Delegat tal-Arcisqof - 22039413
Segreterija - 22039400 jew 22039402

AZZJONI KATTOLIKA MALTIJA

L-Azzjoni Kattolika hi ghaqda ta' lajci li minn rajhom jimpenjaw ruhhom, b'mod komunitarju u organizzat u b'kollaborazzjoni diretta mal-Gerarkija, li jahdmu biex jintlahaq l-iskop appostoliku generali tal-Knisja.

L-Azzjoni Kattolika tigbor fiha Ferghat tal-Irgiel, Nisa, Zghazagh, Koppji Mizzewgin, adolexxenti (bniet u subien), imxerrdin kwazi fil-parrocci kollha tal-gzejjer Maltin. L-Azzjoni Kattolika thaddan ukoll is-Segretarjat Assistenza Socjali (SAS), il-Moviment Ghalliema Kattolici u l-Kummissjoni Hidma Morda u Persuni b'Dizabilta'.

L-azzjoni Kattolika waqqfet id-Dar tal-Providenza ghal persuni b'dizabilits' . Hija tmexxi wkoll id-Dar tal-Anzjani, Familja Mqaddsa, fin-Naxxar.

L-Azzjoni Kattolika tippubblika l-Lehen is-Sewwa, il-gazzetta Taghna t-Tfal, il-Huggiega u il-Farag.

Website: www.akmalta.org
E mail: akm@malta.org
Tel.:
Azzjoni Kattolika - 21222239
S.A.S. - 21220286
Lehen is-Sewwa - 22039200

 

 
© 2009 Istitut Kattoliku, All Rights Reserved
Design by ZigPress